Reklamace, výměny a vrácení zboží

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Rami sportovní oblečení s.r.o. , se sídlem Nová Ulice 1293, 77900 Olomouc, identifikační číslo: 03602133, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát

Rami sportovní oblečení s.r.o., Wellnerova 1215/1, 77900 Olomouc

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Číslo objednávky

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Číslo účtu spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

Datum

* Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Výměny a reklamace

Nevyhovující a nenošené zboží můžete bez udání důvodu do čtrnácti dnů vyměnit nebo vrátit. Vracené zboží musí být v originálním stavu. Za vrácené zboží získáte zpět zaplacenou částku za zboží, uvedenou ve Vámi potvrzené objednávce. Pokud vrátíte pouze část zboží, a kupní cena zboží, které si ponecháte nedosahuje výšky pro uplatnění objemových slev nebo slevy na poštovném, o tyto slevy přicházíte. Peníze obdržíte na Vámi uvedené číslo účtu, případně složenkou typu C na Vámi uvedenou adresu.

Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Záruční doba poskytovaná při prodeji zboží činí všeobecně 24 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak. Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

Kontrola po dodání

Po dodání zboží jej bez zbytečného odkladu prohlédněte a oznamte nám případné zjištěné vady. Pokud zjistíte jakýkoli rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo ceně) nebo neobdržíte-li se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je vaší povinností ihned informovat naši společnost. Pokud tak neučiníte do 3 pracovních dnů ode dne dodání, vystavujete se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána, přičemž se má se za to, že zboží bylo dodáno bez vad a že všechny podmínky kupní smlouvy byly bezchybně splněny.

Reklamační řízení

Pokud chcete reklamovat zboží po delší době, než je 14 dnů, je nutné zaslat na vlastní náklady reklamované zboží na adresu naší provozovny. Reklamované zboží musí být dodáno vyprané v souladu s pracími symboly. K zásilce přiložte doklad o koupi a u reklamace popište vadu výrobku. Zboží musí být v obalu, který brání poškození výrobku při přepravě. Reklamační řízení počíná běžet dnem převzetí reklamace prodávajícím a končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Oprávněná reklamace

Naše reklamační oddělení po vyřízení reklamace zašle na své náklady opravené nebo nové zboží zpět ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zahájení reklamačního řízení. V případě, že nebude možno dodržet tuto lhůtu, budete během ní informováni o způsobu vyřízení a o předpokládaných termínech. Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace bude výrobek vrácen zpět se stanoviskem reklamačního pracovníka.

Zboží zasílejte na adresu:

Rami sportovní oblečení s.r.o.
Wellnerova 1215/1
779 00 Olomouc